Sách tịch là gọi tắt của “Sách tịch Huynh Trưởng”. Tịch (籍) là ghi chép, liệt kê thành sổ, ví dụ như quốc tịch là sổ ghi chép về công dân của một nước, hộ tịch là sổ ghi chép về các gia đình trong một địa phương. Sách tất nhiên là sách, ngày xưa trước khi có giấy người Trung Quốc viết chữ lên thẻ tre, mỗi thẻ như vậy gọi là “giản”, nhu cầu ghi chép mở rộng, nhiều giản ghép lại gọi là sách (册). Sách hiểu theo nghĩa đầy đủ là những thẻ tre xếp lại theo thứ tự có nội dung. Sách tịch Huynh Trưởng là một tập hồ sơ ghi chép chi tiết quá trình sinh hoạt của một Huynh trưởng theo thứ tự và thời gian.

Ảnh: Hộ chiếu (passport) còn được gọi là sổ thông hành, dùng để đi lại, hộ chiếu không phải là quốc tịch. Người có quốc tịch nước nào thì được cấp hộ chiếu nước đó.

Write A Comment