Lẽ đương nhiên đường đi ở đâu thì chân ta ở đó.
Nếu lỡ không có đường thì …
Nắng ấm ở đâu chân ta ở đó.
Dẫu không có đường nhưng có sự ấm áp của lòng người thì vẫn đi được.
Giữa mùa đông giá lạnh thiếu sự ấm áp thì …
Gió mát ở đâu chân ta ở đó
Tự do vẫn luôn là con đường dẫn đến hạnh phúc.
Nếu không có con đường, không có sự ấm áp, không có tự do thì…

Tâm ta ở đâu, chân ta ở đó. Bởi vậy tâm rộng đến đâu thì con đường dưới chân mỗi người rộng đến đấy.

Write A Comment